Chyba
 • XML Parsing Error at 1:194. Error 9: Invalid character

SVATEBNÍ FOTOGRAF TOMÁŠ HAVELKA

Úvod - Nabídka a Cena - Galerie - ?asto kladené dotazy


 

"Láska je odvaha, která se nebojí ni?eho na sv?t?." Buddha

 

Svatební den by m?l být jedním z nejkrásn?jších dní v život?. Svatební fotograf Tomáš Havelka jej s Vámi prožije a zdokumentuje od za?átku až do konce. Krásné zážitky z Vašeho svatebního dne se Vám tak p?ipomenou pokaždé, když otev?ete svou fotoknihu nebo fotoalbum se svatebními fotografiemi.

Pro Váš významný den jsem p?ipraven ud?lat vše. Fotografovat od ?asného rána svatební p?ípravy, cestu, ob?ad, hostinu a až do pozdních hodin ve?írek s p?áteli. Budu fotografovat celý Váš svatební den, v?etn? jeho nádherné atmosféry.


-----------


Fotografování svatebního dne od za?átku až do konce


Má nabídka svatebního fotografování je p?ehledná a jednoduchá. Svatební den není pouze ob?ad. Je to velký, napínavý a krásný den. Den, v n?mž jsou p?ípravy, shon, scházení se rodiny a všechna ta radost a o?ekávání stejn? d?ležité pro Vaše vzpomínky jako ob?ad samotný. Zkrátka, když se nefotí celý den není to n?jak ono. V?tšina nev?st Vám to potvrdí.

Fotografování celého dne zahrnuje:

 • Celodenní fotografování od p?íprav nev?sty a ženicha
 • p?íjezd svateb?an?
 • ob?ad
 • aranžované fotografie, rodinné a skupinové fotografie
 • hostina
 • svatební oby?eje
 • ve?erní oslava
 • úpravu fotografií
 • dopravné do blasti 80km kolem Prahy

Fotografie z Vašeho svatebního dne Vám odevzdáme:

 • Zdarma DVD se všemi vybranými a upravenými fotografiemi. Zdarma 5 ks vytišt?ných fotografií 20x30, 25 vytišt?ných fotografií 15x23 a 50 vytišt?ných fotografií 10x15cm nebo za cenu 2000 korun exklusivní fotoknihu v nejlepším provedení na fotografickém papí?e s tvrdými deskami o obsahu cca 60str.

Ceny fotografování svatební dne od za?átku do konce

Cena: 12 800,- K?

Toto je cena zahrnuje vše uvedené v mé nabídce a je uvedena bez DPH.

 

-----------


Galerie - ukázky mé práce

 

 

-----------

?asto kladené otázky


Scházíte se vždy s novomanželi p?edem?

Ano, vždy. Osobní sch?zku považuji za nutnou, nejen proto abychom si domluvili všechny detaily, ale také proto, abychom se navzájem poznali.

Na jakých fotografujete místech? Zvolili jsme si totiž mén? tradi?ní místo pro naši svatbu.

Je krásné fotit stále na jiných místech. Nevyhýbám se žádným výzvám. Jen trochu výškám:) Ale i na st?eše 15ti poscho?ového domu jsem fotil.

Budete se n?jak p?ipravovat na naši svatbu?

Ano, hlavn? si skoro vždy osobn? prohlédnu místa, která ješt? neznám. Nejlepší je, když v rámci naší p?edsvatební sch?zky navštívíme místo svatby spole?n?. Lépe se nám bude hovo?it o našich p?edstavách a plánech.

Kolik od Vás dostaneme fotografií?

Z každého svatebního dne nevzniká stejné množství fotografií. Odevzdávám pouze kvalitní a upravené snímky, které vybírám. Nikdy neodevzdávám všechny. N?které se nepovedou a n?které jsou mé pracovní varianty. Mohu ale ?íci, že ze svatebního dne odevzdávám 180-300 snímk?. Ty všechny dostanete na DVD.

Kolik snímk? dáváte do webové galerie?

Asi 100. Nedávám tam snímky gratulací a ty mén? významné. P?edpokládám, že novomanželé se vždy o snímky rádi d?lí se svými p?áteli a p?íliš snímk? by proto nebylo vhodných.

Jak si vybereme fotky k tisku?

Bu? sami z webové galerie nebo to m?žete nechat na m?.

A co fotoknihy?

Zde si up?ímn? myslím, že je to lepší nechat na m?. S tvorbou fotoknih mám veliké zkušenosti a výsledek je vždy skv?lý. Nejvíce se mi osv?d?ilo, že mi novomanželé ozna?í t?eba 10 fotografií, které v knize ur?it? cht?jí mít a zbytek nechají na m?.

A kdy fotografie dostaneme?

Do jednoho týdne od svatby. Ve vyjíme?ných p?ípadech, t?eba z mé velké vytíženosti, to m?že být i 2 týdny, ale o tom jsou novomanželé vždy informováni p?edem.

Fotíte v celých ?echách?

Bydlím blízko ?í?an na Praze východ ve St?edo?eském kraji, a tak asi polovina mých svatebních focení probíhá v okolí- p?evážn? v ?í?anech, Benešov?, na Konopišti, Jemništi, Šti?ín?, v Kostelci n.?.l., v Kolín?, Praze, v Mnichovicích. Mám št?stí, že mé fotografie oslovují i lidi z celých ?ech a proto neváhám jet kamkoliv. Dopravné si do 80 km od Prahy nepo?ítám.

 

Spojte se se mnou na Facebooku